ගොසිප් පුවත්

articles

එයා සංගීත අංශයෙන් ඉස්සරහට යන්න කැමැතියි.

ජීවිතේ මේ ගෙවෙන විදියට ගෙවිලා යාවි ගායන ශිල්පී කිංස්ලි පීරිස් අලුත් වැඩක් කරන්න සූදානම් වෙනවා කියලා ආරංචිවුණා....

 

ගායන ශිල්පී කිංස්ලි පීරිස් අලුත් වැඩක් කරන්න සූදානම් වෙනවා කියලා ආරංචිවුණා.

 

ඔහු සිය පුතා එක්ක අලුත් සංගීත ගමනක් යන්න තමයි මේ සූදානම. 


අම්මා කෙනෙකු සහ දරුවන් අතර තිබෙන බැඳීම මේ ලෝකයේ ඇති තවත් ශක්තිමත් බැඳීමක්නේ.

 

ඉතින් ඒ වගේ ගාල්ල, අකුරැස්ස, කනහලාගම ප්‍රදේශයේ මවක් සහ දියණියක් ජීවත්වුණේ ශක්තිමත්වූ ආදරණිය බැඳීමකුත් එක්ක.


Kandy perahera - 2015


Temple of the tooth


2017 Sihanadha All rights reserved

Sihanadha Radio, Kadawatha Junction.